بدلیل انجام نقل و انتقالات مالی نیاز است تا دریافت کننده پول کاملاً تأیید هویت شود. و همچنین جلوگیری از پول شویی و عملیات های خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران.
مؤسسات مالی و بانک هایی که عضو شتاب نیستند در پی پینگ پشتیبانی نمی شوند.
در هر دو اکانت هیچ گونه محدودیتی وجود ندارد.
باید بصورت کتبی معرفی نامه ای را خطاب به شرکت مانا تدبیر آواتک بصورت اسکن شده و با مهر و امضاء شرکت داخل چت سایت قرار دهند و همچنین به شماره داخل سایت آنرا فکس نمایند. در این معرفی نامه باید هویت دارنده حساب، اطلاعات بانکی ثبت شده و همچنین نحوه فعالیت تجاری و نام برند را ذکر کنند.